Zásady predkladania nevyžiadaných nápadov spoločnosti Honda

November 2022

Nápady, návrhy a podnety verejnosti pre spoločnosť Honda

Verejnosť niekedy predkladá spoločnosti Honda nápady, návrhy a podnety týkajúce sa technológií, dizajnu, názvov a mnohých ďalších oblastí súvisiacich s výrobnými a obchodnými činnosťami spoločnosti Honda. Všetci v spoločnosti Honda sme vďační za vaše očakávania a záujem o značku Honda.

Spoločnosť Honda má však nezávislý výskum a vývoj a súvisiace obchodné aktivity v rozsiahlych odboroch a oblastiach, preto existuje možnosť, že všetky vaše nápady, návrhy a podnety alebo ich časť môžu byť zhodné s pôvodne vytvorenými nezverejnenými nápadmi (duševným vlastníctvom) spoločnosti Honda, prípadne im môžu byť podobné.

Vzhľadom na tieto obchodné podmienky spoločnosti Honda, máme také zásady, ktoré zabraňujú akýmkoľvek nedorozumeniam alebo sporom medzi navrhovateľom a spoločnosťou Honda. V reakcii na nápady, návrhy a podnety, ktoré jej zaslala verejnosť, podniká spoločnosť Honda nasledujúce kroky.

Spoločnosť Honda spravidla neprijíma žiadne nápady, návrhy a podnety od osôb mimo spoločnosti Honda.

Vezmite, prosím, na vedomie, že ak napriek týmto zásadám spoločnosti Honda aj tak spoločnosti Honda predložíte akékoľvek nápady, návrhy alebo podnety, spoločnosť Honda chápe, že ste pred ich predložením súhlasili s nasledujúcimi podmienkami.

  • Spoločnosť Honda nezaručuje, že obsah vašich príspevkov bude spoločnosťou Honda preskúmaný alebo vyhodnotený.
  •  Spoločnosť Honda nie je povinná na vaše príspevky reagovať.
  •  Spoločnosť Honda nenesie akúkoľvek zodpovednosť za stratu alebo škodu, vrátane peňažnej náhrady, v prípade, že akékoľvek produkty alebo služby spoločnosti Honda sú úplne alebo čiastočne totožné s obsahom vašich príspevkov, prípadne sú im podobné.
  • Spoločnosť Honda nie je povinná zachovávať dôvernosť obsahu vašich príspevkov.
  • Spoločnosť Honda nie je povinná vracať žiadne materiály súvisiace s obsahom vašich príspevkov.

Ak si aj po prečítaní vyššie uvedených zásad spoločnosti Honda prajete predložiť svoje nápady, návrhy a podnety, môžete ich zaslať na nasledujúcu adresu pod podmienkou, že ste súhlasili s tým, že sa zásady spoločnosti Honda vzťahujú na všetky vaše príspevky.

Intellectual Property Division,

Honda Motor Europe Ltd.

Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, Spojené kráľovstvo